snis-928花绮罗摇乳在线播放

snis-928花绮罗摇乳在线播放

故曰热伤气,气为阳也。 一法本方合小柴胡汤。

表里之热势俱甚者,大柴胡汤微下之,更甚者,大承气汤下之。损在上食后服,在下空心服,伤重不拘,余仿此。

又有大下之后,其热不退,再三下之热愈甚,若下之不止,其人脉微气虚,气弱不加,以法无可生之理。坎离水火为夫妇,而易以阳刚坎水寒者为夫,而阴柔离火热者为妇,亦非以热为阳刚,而寒为阴柔也。

后或以加附子、干姜之类者,是以辛热佐其寒药,欲令开发痞之怫热结滞也,非攻寒耳。若单玉龙,要洪一、犬咬人,单用紫交沙糖调涂留口,金丹退肿,嚼杏仁置口中去毒。

如不鼾睡,口中和而不燥不渴,身热汗多脉浮盛者,乃亡阳之证,非风温也,即桂枝白虎加人参汤亦不可用也。先用老松皮烧存性为末,能住刀口杖疮,一切痛不止者,亦能止之。

因以世俗多疹不敢服药,以误小儿诸病多矣。【注】厥阴阴邪,谓邪从阴化之寒证也。

Leave a Reply